Mūsu cilvēki

Raitis Ābelnieks

Apvienības "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK Bauskas novada grupas vadītājs. Bauskas novada domes priekšsēdētājs.

Roberta Zīles blogs

Dzintara Rasnača mājaslapa

Romāna Naudiņa mājaslapa

Latvijas Okupācijas muzejs

Parakstīta vienošanās par valsts atbalstu dzimstības veicināšanai un ģimenēm ar bērniem

23.10.2012 14:26

Šodien valdošo koalīciju veidojošās partijas noslēgušas vienošanās protokolu, kas nosaka atbalstu Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA) priekšlikumiem demogrāfijas stāvokļa uzlabošanai. Priekšlikumi paredz virkni būtisku pasākumu, kuriem papildus līdzekļi tiks rasti jau 2013. gada budžetā.

Vienošanos parakstīja Raivis Dzintars, Imants Parādnieks (NA), Dzintars Zaķis, Andris Vilks (Vienotība), Valdis Zatlers, Daina Kazāka (RP), Elīna Siliņa (neatkarīgo deputātu grupa), kā arī ekspertu un NVO pārstāvji – demogrāfs Ilmārs Mežs un „Māmiņu kluba” pārstāve Aleksandra Novaka.

Nacionālā apvienība arī turpmāk īpašu vērību pievērsīs politiskam demogrāfijas atbalstam, kā arī citiem jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas valsts ilgtermiņa attīstību un taisnīgumu. Jautājums, kam tuvākajā laikā Nacionālā apvienība plāno pievērst pastiprinātu uzmanību, ir nevienlīdzības novēršana un sociāli taisnīgas nodokļu sistēmas izstrāde.

Vienošanās protokols par valsts atbalstu dzimstības veicināšanai un ģimenēm ar bērniem

Apzinoties, ka

  • Latvijas kā neatkarīgas valsts ilgstoša pastāvēšana nav savietojama ar pašreizējām demogrāfiskajām tendencēm;
  • Dzimstības pieaugums ir būtisks ne tikai no tautas saglabāšanās, bet arī no sociālas stabilitātes un ekonomikas izaugsmes viedokļa;
  • Ģimenes ar bērniem ir viena no nozīmīgākajām mūsu valsts pamatvērtībām;
  • Atbalsts vecākiem joprojām ir tāls no vēlamā un pat nepieciešamā;
  • Valdības deklarācijā, kā arī koalīciju partiju programmās demogrāfija minēta kā nozīmīga prioritāte,

esam vienojušies par papildus atbalsta pasākumiem dzimstības veicināšanai, paredzot tiem līdzekļus jau no 2013. gada.

Vienošanās paredz atbalstu vecākiem ar bērniem vecumā līdz pusotram gadam, atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu rindu likvidēšanai, neapliekamā minimuma palielināšanu par apgādājamiem, atbalstu mācību līdzekļu iegādei un citus pasākumus.

1. Atbalsts vecākiem par bērnu vecumā no dzimšanas līdz pusotram gadam (kopējās izmaksas 2013.gadā papildus MK apstiprinātajam budžeta projektam sastāda 8 milj.* Ls no valsts pamatbudžeta)

1.1. No 2013.gada 1.janvāra tiek paaugstināts minimālais Bērna kopšanas pabalsta apmērs sociāli neapdrošinātām personām laika posmā no bērna dzimšanas līdz gada vecumam, no pašreizējiem 50 latiem līdz 100 latiem;

1.2. No 2013.gada 1.janvāra Vecāku pabalsta minimālais apmērs (sociāli apdrošinātām personām) arī tiek paaugstināts līdz 100 Ls, periodā no bērna dzimšanas līdz viena gada vecumam, maksājot starpību no valsts pamatbudžeta;

1.3. No 2013.gada 1.janvāra tiek paaugstināts Bērna kopšanas pabalsta apmērs bērniem vecumā no gada līdz pusotram no pašreizējiem 30 latiem uz 100 latiem.

1.4. Šis pabalsts pilnā 100 Ls apmērā tiek izmaksāts arī gadījumos, ja saņēmējs gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbināta persona šajā laika periodā.

1.5. Vismaz līdz 2013.gada 31.decembrim tiek saglabāts pašreizējais bērna kopšanas pabalsta apmērs 30 Ls bērniem no pusotra gada līdz divu gadu vecumam. Šī pabalsta izmaksas turpināšana vai pārtraukšana tiks vērtēta 2013.gadā, izvērtējot tiesiskās paļāvības principu un nepieciešamību piedāvāt kādu alternatīvu vecākiem, kuri nevēlas palaist bērnu pirmskolas izglītības iestādē pirms bērna 2 gadu vecuma.

* netiek īstenots budžeta projektā paredzētais valsts atbalsts bērna pieskatīšanas pakalpojumiem Ls 3,8mlj.

Bērna kopšanas un vecāku pabalsta minimālo apjomu /bāzi/ no bērna piedzimšanas līdz pusotra gada vecumam pakāpeniski palielināt līdz 70% apmēram no minimālās algas ar 2014.gada 1.janvāri.

2. Valsts atbalsts pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) rindu likvidēšanai

Valsts ar mērķētas intervences palīdzību atbalsta vecākus, kuru bērniem, vecumā no pusotra līdz obligātās pirmsskolas izglītības uzsākšanai, nav pieejams pirmsskolas izglītības pakalpojums. Tas tiek īstenots ar mērķa maksājumu līdz 100Ls mēnesī līdz pašvaldības iespējām nodrošināt pakalpojumu, bet ne ilgāk kā 3 gadus. Ņemot vērā nepieciešamību precizēt normatīvo regulējumu, atbalsta programma tiek uzsākta 2013.gadā ne vēlāk kā 1.septembrī. Izvērtēt iespējas programmu uzsākt ātrāk, palielinot finansējumu un ņemot vērā faktu, ka visi rindā stāvētāji, pateicoties pašvaldību jau sniegtajam līdzfinansējumam visu summu 100Ls neizmantos.

Rīcības plāns (2013-2015) PII rindu likvidēšanai:

2013.gadā – valsts mērķa maksājums, kas netiek ieturēts no pašvaldībām;

2014.gadā – ja pašvaldība nenodrošina PII, mērķa maksājums no pašvaldībām tiek ieturēts, izmantojot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānismu, piešķirtā mērķa maksājuma apmērā;

2015.gadā - ja pašvaldība joprojām nenodrošina PII, mērķa maksājums no pašvaldībām tiek ieturēts, izmantojot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānismu, piešķirtā mērķa maksājuma apmēram piemērojot koeficientu.
Programma tiek īstenota 3 gadus, ļaujot pašvaldībām, kurās pastāv PII rindu problēma, šo jautājumu atrisināt.

Kopējais 2013.gadā plānotais finansējums aptuveni 3,2 milj., ja pasākums tiek uzsākts no 1.septembra. Pēc VARAM rīcībā esošajiem datiem šobrīd PII rindā ir aptuveni 8 000 bērnu.

Precizējot MK noteikumus Nr.250 ir jānosaka precīza metodika kā tiek aprēķinātas viena bērna izmaksas pašvaldības b/d. Ar šādu summu pašvaldības pienākums nodrošināt bērna līdzfinansējumu privātajās pirmskolas izglītības iestādēs vai auklīšu dienestā, ieviešot atbilstošu normatīvo regulējumu. Nodrošinot arī iespēju, ka gadījumā, ja divu mēnešu laikā netiek piedāvāta vieta pašvaldības b/d, tad vecāki var, iesniedzot atbilstoša rakstura maksājuma dokumentu saņemt kompensāciju par pakalpojumu. Ja pašvaldība savlaicīgi nenorēķinās par PII pakalpojumu, šī summa ar pašvaldību izlīdzināšanas sistēmas starpniecību tiek atskaitīta no pašvaldībai piekrītošiem līdzekļiem /ar 2013.gada 1.martu/

Sākotnējā budžeta projektā minētais valsts budžeta aizdevums pašvaldībām izglītības investīciju projektiem, t.sk. PII būvniecībai un aprīkojumam, 18 milj. latu apmērā tiek saglabāts. Ieviešot nosacījumu, ka viena bērna vietas izmaksa b/d nepārsniedz 10 000Ls /iekļaujot PVN/.

3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošu personu.

No 2013. gada atvieglojums par apgādībā esošu personu tiek paaugstināts par 10 latiem, kā tas jau ir plānots sākotnējā budžeta projektā.

Finanšu ministrijai piedāvāt plānu par turpmāku atvieglojumu par apgādībā esošu personu un bērnu palielinājumu sākot ar 2014.gadu, atbilstoši MK apstiprinātajam Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu Rīcības plānam 2012 – 2014.gadam.

FM izvērtē kuru no atbalsta pasākumiem papildus ieviest ar 2013.gadu –

1)palielināt attaisnoto izdevumu par izglītību un veselības aprūpes pakalpojumiem summu no šobrīd noteiktajiem 150Ls gadā uz summu, kas kompensē vēl 10Ls atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu, ietverot arī  izdevumus par bērnu interešu izglītību. Par 2013.gadu.

2) no 2013.gada nodrošināt papildus brīvpusdienas vēl vismaz vienai klasei, vai ieviešot vēlāk – divām klasēm.

4. Atbalsts mācību līdzekļu iegādei, kas ietver grāmatas skolās (IZM uz 2013.gada sākotnējo budžeta projektu virzītais priekšlikumu, kas netika atbalstīts). Kopējā summa 1, 035 milj.

Atbalstīt uz 2013.gadu gadījumā, ja ir pieejams papildus finansējums neatņemot finansējumu paredzētajām algu palielinājumam pedagogiem, ārstiem u.c, vai noteikti iekļaut prioritāri atbalstāmo pasākumu sarakstā uz budžeta grozījumiem.

5. Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm

Izvērtēt un noteikt sociāli atbildīgu un taisnīgu atvieglojumu mehānismu, nosakot adekvātu atvieglojuma apmēru. Nosakāmi atvieglojuma apmēru raksturojoši kritēriji – platība uz ģimenes locekli, noteikta atvieglojuma summa vai citi.
Ieviest ar 2013.gadu!

I.Viņķeles viedoklis – nosakāmi tādi atvieglojumi, kas proporcionāli mazāku atbalstu sniedz dārgāku īpašumu īpašniekiem.

6. Vecāku pabalstu sistēma

Darba grupa vienojās izvērtēt esošo vecāku pabalstu sistēmu ar mērķi no 2014.gada 1.janvāra īstenot sekojošus vecāku pabalsta finansēšanas un piešķiršanas nosacījumus:

1) vecāku pabalsta izmaksas perioda pagarināšana līdz bērna 1,5 gada vecumam;

2) no pamatbudžeta finansēta universāla bāzes pabalsta ieviešana;

3) sociāli apdrošinātām personām uz iemaksām balstīts pabalsta apmērs no kura summa, kas atbilst bāzes pabalstam, tiek finansēta no valsts budžeta, bet starpība starp aprēķināto pabalsta apmēru un bāzes pabalstu tiek finansēta no sociālas apdrošināšanas budžeta. Ar nosacījumu, ka izmaksas no sociālā budžeta netiek samazinātas – provizoriski Labklājības ministrijas piedāvātais risinājums.

Diskusija par iespējamiem risinājumiem, principiem, apmēriem u.c aspektiem pabeidzama tā, lai ne vēlāk kā 2014.gada 1.janvārī jaunā pabalstu noteikšanas kārtība stātos spēkā.

Paredzot iespēju saņemt pabalsta izmaksu arī strādājošiem vecākiem, izvērtējot pabalsta apmēra izmaiņas šādā gadījumā.

7. Attaisnotie izdevumi

Darba grupa vienojusies palielināt attaisnoto izdevumu par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem finanšu apjomu, iekļaujot ne vien formālo, bet arī bērnu interešu izglītību.

8. Dažādi

Darba grupa iesaka izvērtēt iespēju no valsts budžeta finansēt brīvpusdienas; vismaz 2.klases skolniekiem, ja 2013.gada budžetā ir pieejams papildus finansējums vai iekļaut prioritāri atbalstāmo pasākumu sarakstā.

Rīgā, 2012. gada 23. oktobrī

Iet atpakaļ